สมัครสมาชิกใหม่ [Create Account]
 
 
  ส่วนที่ 1 >> กรอกข้อมูลส่วนตัว [Personal Information]

เพศ [Gender]  
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-นามสกุล [Name]
โทรศัพท์ บ้าน [Telephone]
โทรศัพท์ ที่ทำงาน [Office Number]
โทรศัพท์มือถือ [Mobile Number]
ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก [Address]
เลขที่,หมู่ที่ [Moo]:
หมู่บ้าน/อาคาร [Building]:
ซอย :
ถนน [Road]:
ตำบล/แขวง [Sub District]:
อำเภอ/เขต [District]:
จังหวัด [Province]:
รหัสไปรษณีย์ [Postal Code]:
วัน/เดือน/ปีเกิด [Date of Birth]
/ /
  
เลขที่บัตรประชาชน / Passport Number
เลขที่บัตรประชาชน [Thai Personal ID] :
Passport Number (Foreigner Only) :
  
อาชีพ
1
2
3
   
   
4
  
** ถ้าคุณตอบข้อ 1 หรือ 2 กรุณากรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 และ 3 / ถ้าคุณตอบข้อ 3 หรือ 4 กรุณาข้ามไปส่วนที่ 3 **
** ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ จะไม่นำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน **
  
  ส่วนที่ 2 >> ข้อมูลเฉพาะผู้ทำงานด้านการศึกษา [For Thai Teachers Only]

2.1 ตำแหน่งในสายงานการศึกษาของคุณ
ระบุ
อันดับ วิทยฐานะ
ระบุ
   
2.2 สังกัดหน่วยงานการศึกษา


   
2.3 ระดับชั้นเรียนที่สอนหรือทำงานเกี่ยวข้อง

   
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนหรือทำงานเกี่ยวข้อง
(สามารถเลือกได้ มากกว่า 1)

ระบุ:
   
2.5 ที่ทำงาน (สำหรับผู้ลงทะเบียนประชุมนานาชาติ ข้อมูลส่วนนี้จะใช้ในการออกใบเสร็จ)
     
 ระบุ
ชื่อสถาบัน:
เลขที่, หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์:
   
  ส่วนที่ 3 >> การติดต่อและรับข่าวสาร [Receiving Newsletter]

คุณสะดวกรับข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางใด (เลือกได้มากกว่า 1)
[Ways to Receive Newsletter
(Can choose more than 1)]
 
 ซึ่ง E-mail ที่ท่านกรอกนั้นจะนำไปใช้เป็น Username ของท่าน
 
คุณรับทราบข้อตกลงแล้ว
[Agree with all terms]
รับทราบข้อตกลง [Yes, I am agree with all terms] 
 
หมายเหตุ
  1. กรุณากรอก E-mail ที่ท่านใช้งานจริงเพราะ E-mail ของท่านจะถูกใช้เป็น Username เพื่อ Sign in ใน educathai.com
    [Please use your current E-mail for Creating your Educa’s Account as your Username]
  2. เมื่อท่านกด Submit กรุณาเช็ค E-mail ของท่านในอีเมลขาเข้าและอีเมลขยะเพื่อรับ Password ในการ Sign in ใน Educathai.com
    [Please check in your mailbox both inbox and junk mail to find your password for signing in Educathai.com within ……. mins]